VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
B e r n a d o t t e s k o l e n
 

 

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG  STATUS

 

§ 1.

Skolens navn er ”Bernadotteskolen, Den internationale skole i Danmark”. Skolen er oprettet ved stiftende generalforsamling d. 24. januar 1950.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Gentofte kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Hellerupvej 11, 2900 Hellerup

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 11 71 66 28.

 

 

II. SKOLENS FORMÅL

§ 2.

Formålet med "Bernadotteskolen" er, inden for de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v., at drive en international enhedsskole for piger og drenge, uanset forældrenes nationalitet, race, samfundsklasse, religion og politiske overbevisning. Skolen tilsigter, samtidig med at give eleverne de i et moderne samfund fornødne kundskaber og færdigheder på linie med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, at opdrage dem til fordomsfri, produktive og selvstændigt tænkende mennesker. Skolen skal søge at bidrage til en bedre forståelse mellem mennesker og nationer, ved at der søges skabt forståelse og samarbejde mellem alle grupper i skolen, store og små elever, børn og voksne, drenge og piger, teoretisk begavede og praktisk begavede, danske og udenlandske børn osv., og ved en tilrettelæggelse af såvel skolemiljøet som undervisningsstoffet, der tilsigter samarbejde, medmenneskelighed, demokratisk indstilling og mellemfolkelig forståelse.

 

 

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

 

§ 3.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende (bilagA).

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Hvert år vælges for et år 2 suppleanter, der automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller felre af bestyrelsens medlemmer træder ud af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Forældrekredsen kan på en generalforsamling afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen. En ansat kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når denne samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse (skoleleder, viceskoleleder og forretningsfører) samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af generalforsamlingen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt generalforsamlingen kompetencer jfr. § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10 stk. 1 og § 11, stk. 2.

Stk. 10. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i § 2, stk. 1 nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jfr. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 16. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt for den eller de tilsynsførende gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog,  uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 21. Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om køb og salg af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til generalforsamlingens vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 7, stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning om pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens beslutning herom kræves at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for.

Stk. 22. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen for skole og skolefritidsordning samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.

 

IV. REGNSKAB M.V.

 

§ 4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

V. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. OG GENERALFORSAMLING

 

§ 5

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret -  skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til generalforsamling, og for at forældrekredsen her vælger en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis generalforsamlingen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at undervisningssproget er dansk medmindre der foreligger tilladelse til undervisning på andre sprog.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen 3. tirsdag i maj måned. Generalforsamlingen, der består af forældrekredsens medlemmer, indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.

6. Valg af 2 suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Stk. 2. På generalforsamlinger, hvor der vælges tilsynsførende jfr. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter:

1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.

2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.

3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.

4. Valg af tilsynsførende.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er forældrekredsens medlemmer, der kan afgive stemme.

Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen. Fuldmagten skal være skriftlig.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlinger og i givet fald hvilke personer.

Stk. 9. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlinger.

Stk. 10. Der skal føres protokol over det på generalforsamlinger vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Stk. 12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 13. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk.14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller når forældre til mindst 30 elever skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 16. Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

 

VI. SKOLENS DRIFT

§ 8

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

VII. TEGNINGSRET

§ 9

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 10

Stk. 1. Forslag til ændring af vedtægten skal forelægges af bestyrelsen for generalforsamlingen. Til generalforsamlingens vedtagelse af forslaget om ændringen af denne vedtægt kræves at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af forældrekredsen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer er afgivet til fordel for ændringsforslaget.

Stk. 2.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan dirigenten dog sætte det til afstemning. Hvis det ikke opnår flertal, er det bortfaldet. I modsat fald indkalder bestyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne om indkaldelse til ordinær generalforsamling inden 14 dage til en ny generalforsamling, der kan vedtage forslaget med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Stk. 3. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

Stk. 4. Vedtægtsændringer af formel karakter, krævert eller påbudt af Undervisningsministeriet, kan af bestyrelsen indføjes i vedtægterne.

IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 11

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, 1. pkt. og forudsætter at mindst af 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse  anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

 

                                                 

Vedtaget på Bernadotteskolens generalforsamlinger d. 23. maj og 13. juni 2003.

Bestyrelse

Martin Melchior                         Eremitagevej 6, 2930 Klampenborg

(formand)

Thomas Mølsted Jørgensen         Oehlenschlægersgade 3, 3. 1663 København V

Jacob Norvig Larsen                   Ryparken 39, 3.tv. 2100 Kbh. Ø

Charlotte Mik-Meyer                   Caroline Amalievej 67 , 2800 Lyngby

Jonna Magnussen                      Strandvejen 630, 2930 Klampenborg

 

Godkendt af Undervisningsministeriet ved brev af 29. januar 2007

 

Vedtægter med underskrifter og godkendelse kan hentes her.

 

 

(Siden er sidst ændret i sept 2008 af PR)