Opskrivning på venteliste
 
 
Optagelseskriterier
 
Børn, hvis forældre kan stå inde for skolens formålsformuleringer og praksis, kan optages som elever på Bernadotteskolen. Barnets behov i skolemæssig sammenhæng skal kunne tilgodeses inden for de ressourcemæssige og praktiske rammer, som skolen virker under. Søskendebørn har sammen med ansattes børn ret til optagelse før børn på ventelisten.

De kriterier, efter hvilke vi optager elever fra ventelisten, er enkle. Altovervejende beror optagelsen på objektive kriterier, hvor indmeldelsesdatoen og dermed ancienniteten på ventelisten er hovedkriteriet. Ancienniteten er her forstået som afstanden mellem fødsel/adoption og henvendelsen til skolen. Hertil kommer, at der i hver klasse skal være lige mange drenge og piger.
 
I optagelsessammenhæng er det ofte afgørende, på hvilken dato man som forældre har henvendt sig til skolen. Der er tidspunktet for henvendelsen, der tæller i denne sammenhæng, og indmeldelsesdatoen er således fastlagt ved enten indsendelse af den elektroniske formular, fremsendelse af almindelig mail til kontoret (i fald formularen ikke lader sig udfylde) eller personlig/telefonisk henvendelse til skolens sekretær.
 
I forlængelse af optagelsen på ventelisten fremsendes en kvittering, hvor indmeldelsesdatoen er anført.
 
Der kan ikke løbende op til skolestart gives noget fast mål for, hvor højt man står på ventelisten. 
 

Optagelse i skolens børnehaveklasse

 
Børn kan optages i skolens børnehaveklasse til start i august måned i det kalenderår, de fylder 6 år.
 
Cirka halvandet år før skolestart bliver der sendt besked om eventuel optagelse med henblik på en endelig tilmelding og betaling af depositum. Depositum udgør (feb 2017) kr. 3.000.
 
Erfaringen har vist, at der ofte er 1 eller 2 pladser i hver børnehaveklasse, der bliver besat med børn, der står ganske langt nede på ventelisten – så selv om ventelisterne er lange, er det ikke nødvendigvis helt forgæves at stå langt nede på listen. Ønsker man med rimelig sikkerhed at få sit barn optaget på skolen, er det imidlertid nødvendigt at barnet skrives op umiddelbart efter fødslen.
 
 
Udmeldelse af skolen
 
 

I de tilfælde, hvor forældre ønsker at udmelde en elev fra skolen, skal det ske skriftligt til skolens kontor. Udmeldelsen sker med betaling af skolepenge for løbende måned plus én måned dog med den undtagelse, at udmeldelse efter 1. maj medfører betaling for resten af skoleåret (til og med juli måned).

 

I ganske enkelte tilfælde kan det ske, at skolen ønsker at udskrive en elev. I disse tilfælde gælder skolens retningslinjer:

 

"Når Bernadotteskolen overvejer at træffe beslutning om, at en elev må forlade skolen"

At blive bedt om at forlade sin skole er en alvorlig situation for næsten enhver elev og elevens familie og venner. Bernadotteskolen må derfor tage størst muligt hensyn til omstændighederne, elevens og forældrenes værdighed og det forhold, at beslutningen om, at en elev skal forlade skolen, er sidste udvej.

Der kan være forskellige grunde til, at skolen må overveje at træffe beslutning om, at elev må forlade skolen. Hvert enkelt af de meget få tilfælde har sin egen historie og sine egne grunde, men det kan for eksempel ske som følge af, at:

  • Skolen vurderer, at den ikke er i stand til at give et undervisningstilbud, der i tilstrækkelig grad imødekommer en elevs behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte.

Oftest vil forældrene dele skolens vurdering, og søgningen efter et andet skoletilbud    vil derfor ske efter fælles overenskomst. I enkelte tilfælde kan det ske, at forældrene ikke ønsker, at barnet skal skifte skole, og skolen kan derfor se sig nødsaget til  at træffe beslutning om, at eleven må forlade skolen.

  • Eleven har handlet på en særlig måde, som ikke er foreneligt med hensynet til skolens fællesskab eller enkeltpersoner på skolen.
  • Der, på trods af vidtgående dialog med forældrene, er grundlæggende uenighed mellem skolen og forældrene, og at skolen som følge heraf ikke ser sig i stand til at varetage elevens undervisning og hensynet til skolens fællesskab på en tilfredsstillende måde.

På Bernadotteskolen vil en elevs synspunkter blive hørt og tillagt passende vægt forud for en eventuel endelig beslutning om, at eleven må forlade skolen.

En beslutning med så vidtrækkende konsekvenser vil altid ske på baggrund af dialog med forældrene og eventuelt eleven. Skolen kan i visse tilfælde benytte sig af en varsling, hvor forældrene meddeles, at et muligt udfald er, at eleven må forlade skolen.

Inddragelsen af eleven forud for en eventuel endelig beslutning vil ske ved et møde med skolens ledelse. Skolen bestræber sig på at undgå, at eleven ved mødet bliver sat i en loyalitetskonflikt overfor én eller begge forældre, og mødet tilrettelægges efter elevens alder og modenhed. Mødet kan eventuelt også varetages af elevens klasselærer eller en anden lærer med en særlig relation til eleven.

Elevens deltagelse i et sådant møde kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaverne.

Ved mødet tager skolen referat, som senest ved meddelelsen om den endelige beslutning udleveres til eleven og forældrene.

Frie grundskoler er ikke juridisk bundne af FN´s Børnekonventions bestemmelser, og er dermed ikke juridisk forpligtet til at inddrage en elevs synspunkter forud for en eventuel beslutning om, at hun eller han må forlade skolen. Frie grundskoler er heller ikke lovmæssigt forpligtet til at give nogen grund for en beslutning om, at en elev må forlade skolen.

Bernadotteskolen vælger dog at følge intentionerne i børnekonventionen og at søge dialog og give begrundelser for skolens handlinger.

I de situationer, der efter skolens vurdering kan lede til overvejelser om, hvorvidt en elev kan fortsætte på skolen, vil skolen blandt andet støtte sig til vejledningerne ”At lytte og inddrage - FN´s børnekonvention og de frie skoler” og ”Sådan inddrages eleverne – FN`s børnekonvention og de frie skoler” begge udgivet af Undervisningsministeriet. Afhængig af elevens alder og modenhed og sagens konkrete omstændigheder vil skolen ligeledes udlevere UVM´s vejledning ”Jeg har ret til at blive lyttet til – om dine rettigheder hvis du ikke mere må gå på skolen” til eleven.

Læs eventuelt ”Sådan inddrages eleverne – FN`s børnekonvention og de frie skoler” via dette link. 

 

 

 

 
Redigeret feb 2017 (KGJ)