Om Bernadotteskolens vedtægter og samarbejdstruktur

 

 

Bernadotteskolens vedtægter udgøres af en række bestemmelser, som udtrykker lovgivningsmagtens krav til friskoler og private grundskoler (Vedtægtsbekendtgørelsen nr 182 af 22/03/2004), og som samtidig fastlægger Bernadotteskolens juridiske styringsform. Formuleringerne er derfor tilpasset Bernadotteskolens særlige måde at indrette sig på.

 

Formålsformuleringen (§ 2) er naturligvis central og næsten identisk med den formulering, der har været gældende for Bernadotteskolen gennem hele dens historie. I særlig grad kan der være behov for at henlede opmærksomheden på de sætninger i formålsformuleringen, som vedrører demokratiet, ikke kun som noget der indgår i det faglige indhold, men som en almen dimension, hvor skolen indenfor lovens rammer er forpligtet til at virkeliggøre demokratiske kvaliteter i skolemiljøet i bred forstand.

 

Væsentlige, historiske elementer i Bernadotteskolens demokratiske kultur indgår imidlertid ikke i vedtægterne, men beskrives i et bilag til vedtægterne omhandlende

 

Forældrerådet klik her

Medarbejderrådet klik her

Lærerrådet klik her

Sfo-personalerådet klik her

Elevrådet klik her

 

Disse råd og beskrivelsen heraf i bilaget anser vi som et supplement til vedtægterne, og det understreges således, at Bernadotteskolen nok på den ene side i juridisk og styringsmæssig forstand er underlagt gældende lovgivning, men også at Bernadotteskolen har det videre mål, at inddrage endnu flere instanser – et bredt, repræsentativt forældreorgan, medarbejderne og eleverne - i den dialog, som er kernen i skolens demokratiske kultur. Det kan næppe betones for tydeligt, at betingelserne for de mest grundige og holdbare løsninger findes i strukturer, som er pluralistisk indrettede og derved gør den stadige dialog til en nødvendighed.

 

 

 

 

Samarbejdsstruktur

 

Forældrerådet

 

 

 

Forældrerådets sammensætning

 

§ 1

 

Forældrerådet består af 2 repræsentanter for forældrene i hver af skolens klasser.

 

Stk. 2. Repræsentanterne vælges hvert år inden 15. september blandt en klasses forældre på et klasseforældremøde. Valget forestås af klasselæreren, medmindre forældrene udpeger en anden hertil. Valget gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3. Forældre med børn i flere klasser kan deltage i valget i de pågældende klasser.

 

Stk. 4. Forældrepar kan ikke samtidig begge være medlem af forældrerådet. Skolens ansatte og disses ægtefæller eller samlevere er ikke valgbare til forældrerådet.

 

 

Forældrerådets opgaver

 

§ 2

 

Forældrerådets opgave er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skolen og forældrene. Forældrerådet skal samarbejde med bestyrelsen om at skabe så gode vilkår som muligt for skolens forældre, elever og ansatte med henblik på at realisere skolens mål.

 

Stk. 2. Forældrerådet er et dialog- og informations- og samarbejdsforum, der behandler spørgsmål af overordnet pædagogisk interesse.

 

Stk. 3. Forældrerådet orienteres om ændringer i forældrebetalingen samt ændringer i skoleplanen og har ret til at udtale sig herom.

 

Stk. 4. I spørgsmål af pædagogisk og undervisningsmæssig betydning træffer forældrerådet beslutning om, hvorvidt spørgsmålet skal forelægges til drøftelse på forældremøder i de enkelte klasser.

 

 

§ 3

 

Med de i vedtægten indeholdte begrænsninger og med respekt af nedenstående stk. 2-7 bestemmer forældrerådet selv sin arbejdsform.

 

Stk. 2. Forældrerådet holder møde mindst 4 gange årligt, herunder i januar måned til behandling af budget og i maj måned.

 

Stk. 3. På mødet i maj måned aflægger skolelederen en beretning i form af en redegørelse for væsentlige, pædagogiske spørgsmål i skolens aktuelle virksomhed.

 

Stk. 4. Forældrerådets møder indkaldes af formanden.

 

Stk. 5. Skolens leder samt en repræsentant for skolens bestyrelse deltager i forældrerådets møder. Herudover kan elever og ansatte samt særligt indbudte gæster som observatører eller deltagere være til stede ved forældrerådets møder, evt. som led i en permanent ordning.

 

Stk. 6. Af sin midte vælger forældrerådet hvert år i januar måned formand og sekretær. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 7. Formanden og sekretæren bevarer deres poster valgperioden ud, uanset om de inden for denne periode afgår som klasseforældrerepræsentanter. Hvis de imidlertid afgår, fordi deres børn forlader skolen, afgår de dog fra posterne som formand og sekretær, og forældrerådet vælger ny formand og sekretær for den resterende del af valgperioden.

 

 

Forældrerådets arbejdsudvalg

 

§ 4

 

Arbejdsudvalget består af forældrerådets formand og sekretær suppleret med 1 repræsentant for skolens bestyrelse og indtil 6 forældrerådsmedlemmer, valgt af forældrerepræsentanterne for skolens samarbejdsgrupper. Samarbejdsgrupperne er p.t.(2013): forb.- 2. kl., 3. - 5. kl., 6. - 7. kl., 8. – 10. kl. samt The Little House.

 

Stk. 3. Skolens leder deltager i arbejdsudvalgets møder. Desuden kan repræsentanter for elever og ansatte, efter udvalgets bestemmelse, deltage i dets møder.

 

§ 5

 

Arbejdsudvalget har til opgave at forberede forældrerådets arbejde og at følge rådets beslutninger op.

 

Stk. 2. Arbejdsudvalget skal desuden så vidt muligt koordinere kontakten mellem skolens styrelse, forældreråd, elevråd, lærerråd og sfo-personalerådet.

 

Stk. 3. Arbejdsudvalget holder møde mindst 3 gange i første halvdel og 3 gange i anden halvdel af skoleåret.

 

(Til start af dokument) 

Medarbejderrådet

 

 

 

§ 1

 

Medarbejderrådet består af samtlige ansatte ved Bernadotteskolen, dog er kun fastansatte medarbejdere stemmeberettigede ved afstemninger i rådet.

 

§ 2

 

Medarbejderrådet skal søge at kanalisere de ansattes overordnede indflydelse på deres arbejdsplads.

 

Stk. 2. I medarbejderrådet behandles alle spørgsmål af betydning for de ansatte som helhed, bortset fra ansættelsesretlige forhold.

 

Stk. 3. Medarbejderrådet er berettiget til at udtale sig om alle spørgsmål, der angår skolen.

 

§ 3

 

Medarbejderrådet holder møde mindst 1 gang om året.

 

Stk. 2. Medarbejderrådet kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper eller vælge repræsentanter, som evt. i forbindelse med skolens øvrige råd og udvalg varetager bestemte opgaver.

 

Stk. 3. Med de begrænsninger, der i øvrigt følger af vedtægten, fastsætter medarbejderrådet selv sin arbejdsform.

 

(til start af dokumentet)

Lærerråd

 

 

§ 1

 

Lærerrådet består af alle ansatte lærere ved Bernadotteskolen, dog er kun fastansatte lærere stemmeberettigede ved afstemninger i rådet.

 

§ 2

 

Lærerrådet behandler alle spørgsmål af betydning for lærerne som helhed, bortset fra ansættelsesretlige spørgsmål. Desuden kan alle pædagogiske spørgsmål af generel karakter behandles i rådet.

 

Stk. 2. Lærerrådet er berettiget til at udtale sig om alle spørgsmål, der angår skolens drift og pædagogik.

 

Stk. 3. Lærerrådet kan beslutte, at den ”kompetence”, som henhører under lærerrådet, delegeres til en af lærerrådet nedsat gruppe.

 

§ 3

 

Lærerrådet bestemmer selv sin arbejdsform inden for vedtægtens rammer.

 

Stk. 2. Lærerrådet kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper eller vælge repræsentanter, som evt. i forbindelse med skolens øvrige råd og udvalg varetager bestemte opgaver.

 

 (til start af dokument)

 

Sfo-personalerådet

 

§ 1

 

Sfo-personalerådet består af samtlige ansatte i skolens fritidsordning, dog er kun fastansatte medarbejdere stemmeberettigede ved afstemninger i rådet.

 

§ 2

 

Sfo-personalerådet behandler alle spørgsmål af betydning for de ansatte i skolefritidsordningen, bortset fra ansættelsesretlige forhold. Desuden kan alle pædagogiske spørgsmål af generel karakter behandles i rådet.

 

Stk. 2.  Sfo-personalerådet er berettiget til at udtale sig om alle spørgsmål, der angår skolens drift og pædagogik.

 

§ 3

 

Sfo-personalrådet bestemmer selv sin arbejdsform inden for vedtægtens rammer.

 

Stk. 2. Sfo-personalerådet kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper eller vælge repræsentanter, som evt. i forbindelse med skolens øvrige råd og udvalg varetager bestemte opgaver.

 

(til start af dokument) 

Elevråd

 

 

§ 1

 

Elevrådet består af indtil 2 repræsentanter for hver af klasserne på skolen.

 

Stk. 2. Repræsentanterne vælges hvert år i august måned på et klassemøde. Valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 2

 

I elevrådet drøftes generelle spørgsmål af betydning for elevernes dagligdag på skolen. Den nærmere tilrettelæggelse af arbejdet sker i samarbejde med lærerrådet og skolens ledelse.

 

Stk. 2. Elevrådet er et dialog-, informations- og samarbejdsforum, men er også en del af skolens pædagogiske flade (et ”fag”), hvor elever opøves i nogle af de mere tekniske forudsætninger for et liv i et samfund med frihed og folkestyre

 

 (til start af dokument)

Ændringsbestemmelse

 

§1

 

Ændringsforslag til de ovenfor anførte bestemmelser vedrørende de skoleinterne råd, forældreråd, medarbejderråd, lærerråd, SFO-personaleråd og elevråd fremlægges til behandling i de pågældende råd og skal efter vedtagelser her af skolelederen forelægges bestyrelsen til endelig beslutning.
 
 

Sidst redigeret maj 2006